Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Slezko Finančná gramotnosť 14 93
Inovácia v riadení školy a školského zariadenia 0
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 10
Využívanie informačno - komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Miriam Čajková, PhD. Praktické osobné financie v edukačnom procese 12 101
Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metód ich hodnotenia 10
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Riadenie školy a školského zariadenia 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre ZŠ - multiplikátori 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Mgr. Silvia Bednáriková Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 54
Základy tvorby projektov v prostredí Imagine na ZŠ 14
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Adaptačné vzdelávanie 0
Mgr. Elena Fukasová Adaptačné vzdelávanie 0 0
Ing. Alexandra Hollá Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Jánska Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Zuzana Krížiková Adaptačné vzdelávanie 0 0
Mgr. Lívia Lieskovanová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 62
Praktické osobné financie v edukačnom procese 12
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Mgr. Lucia Pániková Adaptačné vzdelávanie 0 39
Koordinátor drogovej prevencie 39
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
PaedDr. Jana Parajková Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14 36
Odborné články - Oslavujeme veľkú noc spoločne a Tangram a práva detí 8
Odborné články - Priateľ kružnicovej slečny Olinky, Záhadná listina grófa rolanda 9
Odborný článok - Plagát plagát, čo v sebe skrýva 5
Mgr. Alena Smyčková Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 36
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Sucháňová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Anna Šuplatová Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10 237
Výučba anglického jazyka metódou JollyPhonica v základnej škole 11
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu 169
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ 12
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Monika Užovič Adaptačné vzdelávanie 0 0


© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.03.2018