Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Slezko Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 99
Využívanie informačno - komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Inovácia v riadení školy a školského zariadenia 0
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese TSV 10
Mgr. Miriam Čajková, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 101
Riadenie školy a školského zariadenia 0
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre ZŠ - multiplikátori 15
Praktické osobné financie v edukačnom procese 12
Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metód ich hodnotenia 10
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Silvia Bednáriková Adaptačné vzdelávanie 0 54
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Základy tvorby projektov v prostredí Imagine na ZŠ 14
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Elena Fukasová Adaptačné vzdelávanie 0 0
Ing. Alexandra Hollá Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Jánska Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 30
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Zuzana Krížiková Adaptačné vzdelávanie 0 0
Mgr. Lívia Lieskovanová Praktické osobné financie v edukačnom procese 12 62
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Mgr. Lucia Pániková Koordinátor drogovej prevencie 39 39
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Adaptačné vzdelávanie 0
PaedDr. Jana Parajková Odborné články - Oslavujeme veľkú noc spoločne a Tangram a práva detí 8 51
Odborné články - Priateľ kružnicovej slečny Olinky, Záhadná listina grófa rolanda 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Odborný článok - Plagát plagát, čo v sebe skrýva 5
Mgr. Alena Smyčková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 36
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Anna Šuplatová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 237
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu 169
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Výučba anglického jazyka metódou JollyPhonica v základnej škole 11
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ 12
Mgr. Monika Užovič Adaptačné vzdelávanie 0 0


© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.12.2017