Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Slezko Finančná gramotnosť 14 113
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Prevencia úrazov v edukačnom procese TSV 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno - komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 10
Inovácia v riadení školy a školského zariadenia 0
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Miriam Čajková, PhD. Praktické osobné financie v edukačnom procese 12 86
Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metód ich hodnotenia 10
Riadenie školy a školského zariadenia 0
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre ZŠ - multiplikátori 15
Mgr. Silvia Bednáriková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 54
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Základy tvorby projektov v prostredí Imagine na ZŠ 14
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Adaptačné vzdelávanie 0
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Elena Fukasová Adaptačné vzdelávanie 0 0
Ing. Alexandra Hollá Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Jánska Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 30
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Mgr. Zuzana Krížiková Adaptačné vzdelávanie 0 0
Mgr. Lívia Lieskovanová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 62
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Praktické osobné financie v edukačnom procese 12
Mgr. Lucia Pániková Koordinátor drogovej prevencie 39 39
Adaptačné vzdelávanie 0
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
PaedDr. Jana Parajková Odborný článok - Plagát plagát, čo v sebe skrýva 5 36
Odborné články - Oslavujeme veľkú noc spoločne a Tangram a práva detí 8
Odborné články - Priateľ kružnicovej slečny Olinky, Záhadná listina grófa rolanda 9
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Mgr. Alena Smyčková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 36
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Zuzana Sucháňová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Anna Šuplatová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 237
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Výučba anglického jazyka metódou JollyPhonica v základnej škole 11
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ 12
Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu 169
Mgr. Monika Užovič Adaptačné vzdelávanie 0 60
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15


© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2018