Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Slezko Inovácia v riadení školy a školského zariadenia 0 113
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 10
Využívanie informačno - komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese TSV 10
Mgr. Miriam Paštéková, PhD. Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metód ich hodnotenia 10 101
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre ZŠ - multiplikátori 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov 14
Praktické osobné financie v edukačnom procese 12
Riadenie školy a školského zariadenia 0
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Silvia Bednáriková Adaptačné vzdelávanie 0 54
Základy tvorby projektov v prostredí Imagine na ZŠ 14
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Mgr. Elena Fukasová Adaptačné vzdelávanie 0 0
Ing. Alexandra Hollá Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Jánska Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 30
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Mgr. Zuzana Krížiková Adaptačné vzdelávanie 0 0
Mgr. Lívia Lieskovanová Praktické osobné financie v edukačnom procese 12 62
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Lucia Pániková Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0 39
Adaptačné vzdelávanie 0
Koordinátor drogovej prevencie 39
PaedDr. Jana Parajková Odborné články - Oslavujeme veľkú noc spoločne a Tangram a práva detí 8 76
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Odborné články - Priateľ kružnicovej slečny Olinky, Záhadná listina grófa rolanda 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Odborný článok - Plagát plagát, čo v sebe skrýva 5
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Mgr. Alena Smyčková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 36
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Anna Šuplatová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 237
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu 169
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Výučba anglického jazyka metódou JollyPhonica v základnej škole 11
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Mgr. Monika Užovič Adaptačné vzdelávanie 0 0


© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017