Navigácia

Výchovný plán ŠKD

2107- 2021

Školský klub detí pri Základnej škole, Šarfická 301, 900 82 Blatné

 

 

 

 

Výchovný program školského klubu detí

 

 

„Spájame príjemné s užitočným“

 

 

 

Forma výchovy a vzdelávania

denná

Výchovný jazyk

slovenský

Druh školského zariadenia

štátne

Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy

30. augusta 2017

Dátum prerokovania v rade školy

 

Platnosť výchovného programu

1. september 2017 – 30. jún 2021

Zriaďovateľ

 

Obec Blatné, Šarfická 301, 900 82  Blatné

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka školy                                                                                               riaditeľ školy

 

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ (ďalej iba ŠKD)

    Zameranie činnosti :

 • poskytnúť deťom priestor pre oddych, relaxáciu a rekreáciu
 • vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie
 • umožniť deťom, aby sa prejavovali ako slobodná a zodpovedná osobnosť
 • viesť deti k osvojeniu zásad slušného správania
 • podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi
 • poznávať individuálne schopnosti dieťaťa
 • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
 • učiť deti aktívne oddychovať
 • podporovať tvorivosť detí
 • uskutočňovať celoklubové podujatia
 • športovými činnosťami napomáhať zdravému vývinu detí

 

1.1. Veľkosť ŠKD

        Školský klub detí je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy. Poskytujeme  výchovu a vzdelávanie  mimo vyučovania  pre deti 1. - 4. ročníka našej základnej školy.

Školský klub detí sa člení na oddelenia. Podľa potreby má 2 až 3 oddelenia. Počet vychovávateľov zodpovedá počtu otvorených oddelení v danom školskom roku.

Ranná činnosť  ŠKD je možná pri  minimálnom počte  10 prihlásených detí.           

Prvé oddelenie je umiestnené na druhom poschodí základnej školy v samostatnej triede. Druhé oddelenie a tretie sú umiestnené na prvom poschodí  v  triedach.

Pre potreby ŠKD sú vyčlenené priľahlé priestory a školská knižnica ( pokiaľ nie je v prevádzke).

Máme k dispozícii malú telocvičňu,  ihrisko s umelou trávou a ihrisko s betónovým povrchom.

Na dobrej úrovni máme najmä didaktické hry, hračky, telovýchovné náradie a náčinie.

Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni v budove školy.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD . Konkrétna výška príspevku  je uvedená v rozhodnutí  riaditeľa  ŠKD na príslušný školský rok.

 

 

 

1.2. Charakteristika detí 

        ŠKD navštevujú iba deti našej základnej školy. Pozornosť venujeme deťom s poruchami učenia.

Deti do ŠKD  prijímame na daný školský rok do 10. septembra. V prípade potreby a voľnej  kapacity aj počas školského roka. Prihlásenie a odhlásenie  musí byť písomnou formou.

 

1.3. Dlhodobé projekty, programy

       Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí v obci a vystúpení školy pre rodičov, na vianočné príležitosti, realizujeme športové súťaže, vystupujeme s nacvičenými ukážkami malých javiskových foriem, v spolupráci s prvým stupňom sa zapájame do projektu Zdravá škola.

 

1.4. Spolupráca  s rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi

       Spolupracujeme najmä s rodičmi detí. Pripravujeme kultúrne programy pre rodičov. Rodičia nám pomáhajú pri organizovaní rôznych súťaží a podujatí.

Ďalšími subjektmi, s ktorými spolupracujeme sú:  materská škola a prvý stupeň ZŠ.

 

 

2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE  VÝCHOVY

    Ciele a poslanie výchovného programu „Spájame príjemné s užitočným“.

Názov programu vystihuje zameranie činnosti v ŠKD, v ktorom sa snažíme vytvoriť pre deti prostredie pripomínajúce domov, kde sa môžu hrať, oddychovať, ale zároveň sa kvalitne pripraviť na vyučovanie a venovať sa záujmovým činnostiam, v ktorých rozvíjajú svoje schopnosti, zručnosti a talent.

 

2.1. Charakteristika výchovného programu

       Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému  dieťaťu  zaradenému v ŠKD:

     1. Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:

   a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD  

   b/ samostatnou prípravou na vyučovanie 

   c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania podľa výchovného      

   programu ŠKD

2. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

3. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby

4. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času

5. Rozvíjať komunikačné kompetencie

6. Rozvíjať sociálne kompetencie

7. Rozvíjať občianske kompetencie

8.Rozvíjať kultúrne kompetencie

9. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné  schopnosti

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy

a v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok.

 

2.2. Zameranie  ŠKD

       V našom ŠKD obohacujeme  výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky,  o objavovanie a skúmanie pamätihodností, flóry a fauny  v regióne.

Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií  žiaka základnej školy  a  z vlastnej koncepcie .

Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností, schopností a postojov detí získaných na vzdelávaní v základnej škole.

Rozvíjanie citov a emócií, motivácie, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, tiež rozvíjanie mravných hodnôt a tvorivosti.

Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti .

Výchovno – vzdelávacia činnosť je realizovaná motivačnými, aktivizačnými a inovačnými metódami práce.

Program dňa v ŠKD zohľadňuje  striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu detí na oddych, relaxáciu, rekreáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a vytváranie vhodných podmienok na prípravu na vyučovanie.

Program dňa ŠKD umožňuje organizáciou činností v priebehu dňa prispôsobovať sa potrebám a aktuálnej situácii, reaguje aj na neplánované situácie. Pomer riadených a spontánnych  činností je vyvážený. Dĺžka a spôsob odpočinku závisí od potreby detí.

 

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať:

 1. Zlepšením materiálnych a priestorových  podmienok na realizovanie špecifickej záujmovej činnosti
 2. Systematickým ďalším vzdelávaním a sebavzdelávaním vychovávateliek a tiež orientovaním  ďalšieho  vzdelávanie vychovávateľov na problematiku  ochrany detských a ľudských práv a  predchádzania všetkých foriem diskriminácie a intolerancie.

2.3. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

       Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa .

Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spoluprácu s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

 

Kľúčové kompetencie dieťaťa

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Kompetencie učiť sa učiť

 

 

 • povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie
 • brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné nápady
 • prostredníctvom hier a dramatizácie vedieme deti k sebahodnoteniu    
 • motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach
 • humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto, aby deti mohli zažívať úspech
 • didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
 • podporujeme projektové učenie

Komunikačné kompetencie

 • povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi,  

      vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD

 • individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom  využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie
 • vysvetľujeme deťom význam  otvorenej kultúrnej

komunikácie ( asertivita )

 • v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov
 • povzbudzujeme kritické myslenie detí
 • subsidiaritou pomáhame deťom  samostatne riešiť jednoduché konflikty
 • zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu
 • povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v ŠKD

Pracovné kompetencie

 • motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
 • humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti
 • realizujeme pracovné činnosti, v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život
 • ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a  výchovno- vzdelávacie činnosti a záujmové činnosti
 • vysvetľujeme deťom základy používania IKT

Sociálne kompetencie

 • individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského  poriadku
 • v hrách vytvárame situácie, v ktorých sa deti učia pomáhať si navzájom
 • dramatizáciou a hrami vytvárame situácie, v ktorých si deti rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia )
 • povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v oddelení aj v ŠKD
 • vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby brániť sa proti nemu
 • individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny
 •  v hrách učíme deti základom empatie
 •  v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov)
 • trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory
 • povzbudzujeme deti zdravo žiť
 • príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných

Občianske kompetencie

 • čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca )
 • povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  a na  živote v oddelení a v ŠKD
 • v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou formou
 • rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície
 • vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami
 • v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí
 • vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia

Kultúrne kompetencie

 • povzbudzujeme a motivujme deti  k prezentácii kultúrnych prejavov v styku s ostatnými ľuďmi
 • vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety,  aktivizujeme a trénujeme  ich k aplikácii v ich  každodennom živote
 • vysvetľujeme deťom   rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa
 • vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho
 • ukážkami, čítaním, diskusiou poskytujeme deťom informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách a náboženstvách,; vedieme deti k náboženskej tolerancii
 • motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD
 • motivujeme detí   k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia
 • realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady návrhy a postupy

 

    Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať   individuálnym prístupom

k dieťaťu , preferovaním zážitkových metód a foriem práce a aplikovaním humanistickej výchovy, pozitívnou klímou a atmosférou v ŠKD,  partnerskými vzťahmi s deťmi, pozitívnym hodnotením detí, príťažlivou výchovno – vzdelávacou činnosťou, kvalitnou spoluprácou

s rodičmi a vyučujúcimi detí, otvorenou komunikáciou a ďalším vzdelávaním a sebavzdelávaním vychovávateliek.

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA  ŠKOLSKÉHO   KLUBU DETÍ

    Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy primárneho  vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a  hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

    Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických  oblastiach výchovy. Dieťa ich  rozvíja   účasťou  na  záujmovej činnosti a účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  a celkového  výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

    Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD.

    Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD:

 

 

3.1. KOMPTENCIA UČIŤ SA UČIŤ

 • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
 • zúčastňuje sa  vedomostných súťažiach
 • prejavuje záujem o nové informácie

 

3.2. KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE

      -    ovláda reč, rozširuje si slovnú zásobu

 • začína kontakt primeraným pozdravom
 • rozlišuje spisovnú a hovorovú reč
 • zrozumiteľne sa vyjadruje a obhajuje  svoj názor
 • aktívne počúva a neskáče druhému do reči
 • vypočuje si opačný názor
 • vhodne formuluje myšlienky, otázky a odpovede
 • nepoužíva vulgarizmy
 • rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 
 • prijíma spätnú väzbu
 • poskytne alebo privolá pomoc

 

3.3. SOCIÁLNE KOMPETENCIE

 • vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
 • rozozná správne a chybné riešenie konfliktu
 • uzná svoju chybu, uprednostní vhodnejší postup riešenia, ospravedlní sa
 • pomenuje svoje potreby, city a pocity
 • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
 • rešpektuje úlohy skupiny
 • efektívne spolupracuje v skupine
 • uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením
 • uvedomuje si  potreby ostatných detí
 • zvládne jednoduché stresové situácie

 

3.4. PRACOVNÉ KOMPETENCIE

 • prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh
 • plánuje a hodnotí svoje činnosti
 • prijíma nové informácie a poznatky
 • dokončí prácu
 • kultivuje svoju vytrvalosť
 • plní si povinností
 • ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
 • rozvíja manuálne zručnosti

 

3.5. OBČIANSKE KOMPETENCIE

 • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
 • uvedomuje si potrebu prijatia  zodpovednosti za svoje správanie
 • je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení
 • prejavuje úctu k rodičom  a k starším osobám

 

3.6. KULTÚRNE KOMPETENCIE

 • pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
 • rozlišuje  kultúrne a nekultúrne správanie
 • rešpektuje iné kultúry a zvyky
 • prijíma kultúrne podnety
 • je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
 • ovláda základy kultúrneho správania / pozdrav, podanie ruky.../
 • kultivuje svoj talent

 

4. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

    Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná alebo nepravidelná, počas plnenia povinnej školskej  dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy.

    Výchovu mimo vyučovania  v ŠKD  uskutočňujeme  poldennou formou týždenného , zvyčajne  štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v čase po pobyte dieťaťa na vzdelávaní v škole v oddelení ŠKD, v ktorom  je najviac 27 ? detí.

 Výchovu mimo vyučovania  realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými činnosťami v oddelení ,  alebo v rámci ŠKD:

 • v príprave na vyučovanie a vzdelávacej činnosti
 • oddychovej, relaxačnej a rekreačnej činnosti
 • výchovno – vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu

Vychovávateľky uplatňujú  predovšetkým zážitkové, aktivizujúce  a motivačné  metódy

a formy  práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú tvorivosť, oddychové, rekreačné, záujmové činnosti a zážitkové vzdelávanie.

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna a skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení ŠKD.

5.  TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

      Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

 • vzdelávacia
 • spoločensko-vedná 
 • pracovno-technická
 • prírodovedno - environmentálna
 • esteticko-výchovná  ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )
 • telovýchovná ( športová, turistická, zdravotná)

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie  oblasti výchovy najmä rozumovú,  mravnú,  ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú.        

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti  naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri   rozvoji  osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti , spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov .

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších ,  špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách .

    Konkrétne špecializované ciele uvádzame v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok.

 

 

 

5.1. VZDELÁVACIA OBLASŤ

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie
 • rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
 • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
 • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

 5.2. SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • spolurozhodovať o živote v skupine
 • rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia ,  sebamotivácie a empatie
 • prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám
 • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
 • pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
 • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
 • kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
 • vyjadrovať svoj názor
 • vedieť vypočuť opačný názor
 • využívať všetky dostupné formy komunikácie
 • rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa
 • vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty
 • poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

5.3. PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele
 • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
 • vedieť   spolupracovať so skupinou
 • rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností
 • získavať základy zručností potrebných  pre praktický život
 • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

 

5.4. PRÍRODOVEDNO – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

      Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia
 • rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
 • podielať sa na separovaní, zbere papiera

 

 5.5. ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLASŤ

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

 • rozvíjať základy vzťahu  k umeniu
 • rozvíjať  talent a špecifické schopnosti
 • rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností
 • prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia
 • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
 • objavovať krásu v bežnom živote

 

5.6. TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • kultivovať základné  hygienické návyky
 • rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 • pochopiť škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog
 • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
 • pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
 • rozvíjať športový talent a schopnosti

 

 

 

 

 

6.  VÝCHOVNÝ PLÁN 

Názvy

tematických oblastí výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích

 činností/ aktivít v jednotlivých ročníkoch a oddeleniach

 

 

 1. oddelenie

 

 1. oddelenie

Vzdelávacia oblasť

18

18

Spoločensko-vedná oblasť

18

18

Pracovno-technická oblasť

18

18

Prírodovedná oblasť

18

18

Esteticko-výchovná  oblasť

18

18

Telovýchovná oblasť

18

18

 

Záujmové činnosti

Záujmová činnosť sa realizuje v rámci tematických oblastí výchovy (zmena v školskom zákone č. 245/2008 v znení zákona č.324/2012 od 1. 1. 2013 v §114 ods. 1).

 1. Záujmy detí v ŠKD sa realizujú výchovno – vzdelávacou činnosťou v rámci tematických oblastí výchovy (TOV) a to tak, že každá TOV sa vystrieda najmenej raz v priebehu dvoch týždňov.
 2. Vychovávatelia projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok , relax a rekreačné činnosti s prípravou na vyučovanie  a záujmovými (výchovno-vzdelávacími aktivitami podľa výchovného programu).
 3. V jednom oddelení je najviac 27 ? detí. Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí.

Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam TOV s vymedzením najmenšieho počtu výchovno – vzdelávacích činností pre príslušné oddelenie na jeden školský rok.

 

 

 

 

7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Podľa počtu prijatých detí potrebujeme 2 - 3 vychovávateľky. V súčasnosti  požadovaným  vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ v ŠKD je stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské vzdelanie  I. alebo II. stupňa (najmä odbor  vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy).  

 

8. MATERIÁLNO - TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

    ŠKD  má svetlé a čisté priestory. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov sa čiastočne  podieľajú  deti ŠKD.

Na odpočinkové činnosti využívame koberce. Pre skvalitnenie  podmienok detí na oddych a relaxáciu máme vybudovaný oddychový kút v  na chodbe pri oddelení. V popoludňajších hodinách môžu deti využívať školskú knižnicu a učebňu IKT. ŠKD má k dispozícii, kopírku, klavír, magnetofón, 2 mobilné telefóny a dostatočné množstvo hračiek a pomôcok, ktoré sa pravidelne obnovujú a dopĺňajú.

    Pre pohybové aktivity môžu deti využívať vonkajší športový areál: viacúčelové ihrisko s umelou trávou, viacúčelové ihrisko s betónovým povrchom, volejbalové ihrisko, malú telocvičňu v priestoroch školy.

Vedomosti , schopnosti a zručnosti si deti rozvíjajú prípravou na vyučovanie , podujatiami  v knižnici a činnosťou vo  výchovno-vzdelávacích a oddychových  aktivitách .

    Praktické zručnosti a schopnosti si môžu deti osvojovať a rozvíjať pestrou záujmovou činnosťou.

ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. V  oddelení je umývadlo s pitnou vodou. Deti obedujú v jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Program dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok, relaxáciu, rekreáciu, nerušenú prípravu na vyučovanie a na záujmovú činnosť.

Vychovávateľky využíva spoločnú zborovňu, materiálno-technické vybavenie je dostatočné.

ŠKD nemá bezbariérový prístup.

 

 9. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI

     VÝCHOVE

     Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, v ŠKD na ihrisku v telocvični a na vychádzkach, ktoré realizujú vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a neskôr  im ho permanentne pripomínajú.

 V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti  po vyučovaní. Osvetlenie tried je dostatočné.      

 Vykurovanie  priestorov je dostatočné.  Priestory ŠKD sú vybavené novým nábytkom.

 Deti majú celodenný prístup k pitnej vode.

 Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Na  dobrej úrovni máme sociálne zariadenia. V prípade úrazu máme dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené v osobných spisoch. Lekárnička I. pomoci je na každom oddelení.

 V ŠKD a v škole platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch.

Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje riaditeľ  školy spolu s externým bezpečnostným a požiarnym technikom.     

 

  10. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ

  Pri  hodnotení dieťaťa budeme  sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach  výchovy ( kompetencie žiaka).

V hodnotení dieťaťa  rešpektujeme  zmeny  v jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ) a právo dieťaťa  na omyl . Dieťa  učíme sebahodnoteniu.

Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory:

 1. Školský poriadok ŠKD - pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich práva a povinnosti
 2. Pravidlá spolužitia v oddelení, ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s deťmi svojho oddelenia.
 3. Úroveň schopností a zručností dieťaťa.

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru , aktivizácie  a úzkej spolupráce s rodičmi detí .

Výsledky hodnotenia detí evidujeme v osobnom spise dieťaťa. Rešpektujeme právo dieťaťa na omyl.

Nástroje hodnotenia:

 1. Spätná väzba od rodičov
 2. Spätná väzba od učiteľov  
 3. Pozorovanie detí pri činnosti

 

 

     

 

  11.VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV

 Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD

 orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie

 • cieľov , ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe ŠKD
 • ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh

 

Autoevalváciu  ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých   činností  ŠKD. Využívame najmä :

 1. Permanentné sebahodnotenie činnosti
 2. Motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu  osobného profesijného rastu – vedenie školy
 3. Hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení
 4. Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského  poriadku ŠKD , zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť participácie , spôsob uspokojovania záujmov  a pod. – zástupca riaditeľa školy
 5. Analýza plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oddelení jeho detí (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – zástupca riaditeľa školy
 6. Hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania inovačných metód práce , aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – zástupca riaditeľa školy
 7. Vonkajšia hodnotenie
 8. Spätná väzba od detí
 9. Spätná väzba od rodičov
 10. Hodnotenie verejnosťou , zriaďovateľom, školskou inšpekciou

 

 

 

12. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICÝCH  

     ZAMESTNANCOV

    Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateliek ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných  a záujmových činností, ochranu detských  a ľudských práv, a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek budeme zabezpečovať :

1. Umožňovaním rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený

okruh kontinuálneho vzdelávania

 1. Sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy  a neformálneho vzdelávania
 2. Pripravovaním  vychovávateliek pre prácu s modernými IKT
 3. Podnecovaním tvorivosti vychovávateliek.

 

 VÝCHOVNÉ  ŠTANDARDY

 Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

 • Výkonovými  štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy , ktoré má dosiahnuť dieťa na konci štvorročného pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke pobytu dieťaťa v ŠKD.
 • Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať  a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

 

Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Samostatne  písať úlohy

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu,

Poznávať efektívne spôsoby   učenia sa

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Rozvíjať získané poznatky

 

Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD

Spolurozhodovať o živote v skupine

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom , starším

Emócie,  prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti , trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať jednoduché zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie

Život so zdravotným postihnutím , čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo je diskriminácia , moje práva, tvoje práva, vychádzanie   s ostatnými bez násilia

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Slovensko v Európe,. Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov , umelcov, žiakov

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, vychádzanie s ostatným bez násilia

Rozlišovať kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa

Pozdrav, podanie ruky , požiadanie, odmietnutie, oslovenie

Ovládať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty v oddelení

Asertivita, asertívne jednoduché techniky

Obhajovať svoje názory

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť si opačný názor

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove , prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať  úctu k rodičom , starším

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine. život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej  rodine

Vulgarizmy, slang, gestá, vychádzanie s ostatným bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty v oddelení

Poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

 

 

 

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v skupine

Pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni,

Kultivovať základné  hygienické návyky

 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, orientácia  v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Prejavovať osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom , hrdosť na spoločný výsledok práce

Spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom , netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky , manipulačné zručnosti, spolupráca ,  vytváranie

Rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností

Poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

Získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

 Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry , pozorovanie zmien v prírode šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Poznať základné princípy  ochrany životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie neekologického odpadu

Uplatňovať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

Esteticko-výchovná  oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky  v obci/ meste, múzeum, galéria, ľudové tradície  zvyky, povesti, názvy ulíc miestne noviny, história a dnešok

Prejavovať úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah  k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj   talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený  k tvorivej  činnosti

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby , úprava zovňajšku,

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce, Deň detí

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

 

Telovýchovná  a športová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné  hygienické návyky

Prechádzka, , cvičenie v telocvični, , kolektívne loptové hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby,

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období, 

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

Záujmová činnosť, športové hry,

športové súťaže

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

 

 

VÝCHOVNÉ OSNOVY

 

Vzdelávacia oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. – IV. ročník

                 Počet VVČ

Rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie

Gramatické

Matematické cvičenia

sebavzdelávanie

Individuálny prístup

Tréning

Motivácia

Vysvetlenie

Zábavné didaktické hry

4

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné hodnotenie

Modelové situácie

Prezentácia

5

Získavať nové poznatky a informácie

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou, slovníkom, sebavzdelávanie

Individuálny prístup

Aktivizácia

Brainstorming

Riešenie nových úloh

Prezentácia

4

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,  zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry,

kvízy, tajničky

Individuálny prístup

5

                                                                                                           

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. – IV. ročník

                 Počet VVČ

Obhajovať si svoj názor

Asertivita,  asertívne správanie, jednoduché techniky

 

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie sa

Aktivačné hry

1

Vypočuť si opačný názor

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

Dramatizácia

1

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Aktivizácia

Kooperačné hry

Hry na dôveru

Hranie rolí

2

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia,

sebamotivácie a empatie

Emócie,  prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti,

Trpezlivosť

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na empatiu

2

Prejavovať  úctu k rodičom , starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove , prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Individuálny prístup

Film

Rozprávka

Hranie rolí

Hry na empatiu

2

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotným postihnutím , čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Rozprávka

Hry na empatiu

Hranie rolí

1

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

Čo je diskriminácia , moje práva, tvoje práva, vychádzanie s ostatnými bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Brainstorming

Hry riešenie konfliktov

Hry na dôveru

Hry na presadzovanie sa

1

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete , úspechy slovenských športovcov, umelcov,vedcov

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca

Tvorivá dielňa

Film

Rozprávka

1

Kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Pozdrav, podanie ruky , požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie rolí

Dramatizácia

2

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore,

Individuálny prístup

Braisntorming

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

1

Rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia

vychádzanie s ostatným bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

1

Vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry riešiace konflikt

Hranie rolí

Dramatizácia

2

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky,

problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Film

Rozprávka

1

 

 

 

 

 

Pracovno-technická oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. – IV. ročník

                 Počet VVČ

Kultivovať základné hygienické návyky

 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Hodnotenie

2

Vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie  denného režimu vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, orientácia v čase minulosť, prítomnosť,

Budúcnosť

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na

presadzovanie sa

Vychádzka

Exkurzia

2

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Individuálny prístup

Rozhovor

Tréning

Vysvetlenie

Hodnotenie

Hry na dôveru

Vlastná práca

Projekt

3

Vedieť

spolupracovať so skupinou

Kladný vzťah k spolužiakom , hrdosť na spoločný výsledok práce

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

3

Rozvíjať základy  manuálnych a technických zručností

Práca s rôznym materiálom,

netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky , manipulačné zručnosti, spolupráca,  tvorenie

Individuálny

prístup

Povzbudenie

Vysvetlenie

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Záujmový krúžok

Vlastná práca

Výstava prác

Besiedka

4

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

Individuálny prístup

Tréning

Povzbudenie

Aktivačné hry

Vlastná práca

Výstava

Besiedka

2

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Brainstorming

Tvorivá dielňa

Kooperačné hry

Vlastná práca

Prezentácia

2

                                                                                                         

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. – IV. ročník

                 Počet VVČ

Pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia

Pozorovanie prírody, pozorovanie zmien v prírode ,šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Ekologické hry

          9

Rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu,

zber prírodnín

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

9

                                                                                                                     

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. – IV. ročník

                 Počet VVČ

Posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

Poznávanie okolia: mestský úrad, železničná stanica, kaplnka, kino, galéria, rastliny, živočíchy a príroda v obci  a  v regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc miestne noviny, história a súčasnosť

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Ukážka

Film

Rozprávka

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Súťaž

Vychádzka

2

Rozvíjať základy vzťahu  umeniu

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu

Motivácia

Ukážka

Povzbudenie

Návšteva kultúrneho podujatia

2

Rozvíjať  talent a špecifické schopnosti

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Výstava prác

Súťaž

4

Rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Brainstorming

Prezentácia

Výstava prác

3

Prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, netradičné ozdoby , úprava zovňajšku,

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

2

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, vianočný program,

Deň detí

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

4

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť

Individuálny prístup

Povzbudenie

Pozorovanie

Ilustrácia zážitku

1

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

Telovýchovná a športová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. – IV. ročník

                 Počet VVČ

Rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Prechádzka, , cvičenie v telocvični, kolektívne športové  hry

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

3

Pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  a zdravie, civilizačné choroby,

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Športová aktivita

 

Súťaž

2

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny,

Dopravná výchova

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

3

Rozvíjať športový talent a schopnosti

Záujmová činnosť

Futbal

 Basketbal

Badminton

 

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie Aktivizácia, Súťaž

3

Pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy

 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie,

 príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

4

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

 

 

 

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

3

 

Celoklubové podujatia konkretizovať v pláne VVČ pre príslušný školský rok.

 

PRÍLOHA č.1                                                                                        

 

Príklad obsahu tematických oblastí výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach v školskom klube detí.

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

 

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Učíme sa samostatne pripravovať na vyučovanie

Čítame s porozumením

Súťažíme vo vedomostnom kvíze

Oboznamujeme sa s efektívnymi spôsobmi učenia

Rozvíjame si vedomosti

Učíme sa vyhľadávať informácie, pracujeme so slovníkom cudzích slov

Pripravujeme sa na vedomostné olympiády

Rozvíjame si slovnú zásobu

Hráme sa didaktické hry

Riešime jazykolamy, doplňovačky

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

 

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Učíme sa spolupráci

Vzájomne si pomáhame

Pripravujeme  spoločné podujatia v oddelení

Osvojujeme si a dodržujeme zásady slušného správania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvárame pozitívnu klímu v oddelení ŠKD

Učíme sa ako blahoželať oslávencovi

 

 

Rozprávame sa ako  viesť rozhovor, učíme sa diskusii, hovoríme o svojich emóciách, učíme sa podanie ruky, ako pozdraviť, požiadať, odmietnuť, osloviť, vzájomnej úcte, ako kultúrne povedať svoje potreby

Prejavujeme úctu k rodičom

Rozprávame si o členoch a zvykoch našej rodiny

 

 

Stanovíme si pravidlá spolužitia v oddelení

Zoznamujeme sa s menami v kalendári

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrábame darčeky pre rodičov, pripravujeme besiedku a výstavy prác  pre rodičov

 

 

Zhotovujeme spoločný projekt

 

Pripravujeme oslavu dňa detí

Besedujeme o „ zázračných  “ slovách, využívame dramatizáciu, hry, literatúru

Besedujeme o kultúrnom správaní sa

Besedujeme o správaní sa na ceste 

Vieme sa  pozdraviť, poprosiť, poďakovať, vhodne sa správame ku spolužiakom, rozprávame sa ako  sa budeme správať na výstave, v divadle

Na vychádzkach si precvičujeme správanie na prechodoch, ulici a chodníku

Navštevujeme kino, výstavu, divadlo, koncert

Besedujeme s dopravným policajtom

Dodržujeme princípy demokracie

Využívame výtvarné techniky

Precvičujeme ako povedať svoj  názor, ako počúvať, pomáhať kamarátom riešiť kamarátov problém

 

 

Tvoríme plagáty „čo je demokracia“

 

 

Pracovno-technická oblasť

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

 

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Pracujeme s rôznym materiálom a surovinami

Zhotovujeme rôzne výrobky

 

Pripravujeme výstavy prác

Pripravujeme karneval

Učíme sa pracovným návykom

Upratujeme si v herni

Navrhujeme oddychový  kútik v herni

Besedujeme o  správnom využívaní času

Učíme sa rozlišovať povinnosti a zábavu

Zoznamujeme sa s krivkami výkonnosti človeka

Dodržujeme  denný režim, upevňujeme si návyky správneho využívania dňa

Spoločne pripravujeme  plán  na týždeň v oddelení

 

 

 

 

 

Pripravujeme spoločné námety na vychádzky

Vyhľadávame informácie o možnostiach trávenia voľného času v našom meste

Rozprávame sa o tom ako využívame náš voľný čas

 

 

Plánujeme odpočinok a aktívny odpočinok

Navštevujeme  knižnicu

Zoznamujeme sa zo starými remeslami

Hráme  sa na rôzne povolania, dramatizujeme prácu rodičov

Vyhľadávame v encyklopédiách, čítame  rozprávky,

Predstavujeme povolanie svojich rodičov a starých rodičov. Oboznamujeme sa s remeslami a povolaniami

Besedujeme o tom čím chceme byť

 

Navštevujeme banku, obchod, úrad

 

 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

 

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

 

 

 

Využívame rôzne výtvarné techniky, dramatizáciu, hry, prácu s literatúrou a obrazovým materiálom

Poznávame kultúrne pamiatky

 

 

 

 

Diskutujeme o kultúre stolovania

 

 vyzdobujeme oddelenie, kreslíme, vystrihujeme maľujeme, čítame

 

Na vychádzkach sa oboznamujeme s pamätnými budovami v meste

Dodržujeme pravidlá správneho stolovania

 

Vystavujeme naše práce

 

 

 

Navštevujeme galériu, múzeum

Zúčastňujeme sa kvízu o kultúrnych pamiatkach,

 

Vyzdobujeme jedáleň

 

Besedujeme o pokroku a civilizácii

Zaznamenávame zmeny v našom meste

Rozprávame si o   televízii a rozhlase,

Porovnávame skutočnosť s umeleckým príbehom

Využívame dramatizáciu, výtvarné techniky

 

Rozprávame a o tom ako sa mení naša obec

 

Diskutujeme o sledovaných  programoch  , obľúbených internetových stránkach

 

Vyhľadávame rôzne  informácie

Pripravujeme výstavu  starých fotografií - pohľadníc nášho mesta

Navštevujeme   historické časti  našej obce

Navštevujeme výchovný koncert, divadlo, dramatické  pásmo

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

 

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Na  vychádzkach sledujeme zmeny v prírode, zmeny počasia v jednotlivých ročných obdobiach

Využívame výtvarné techniky , encyklopédie, detské časopisy, vyhľadávame na internete

Využívame rôzne výtvarné techniky

 

Besedujeme o  jednotlivých ročných obdobiach, zmenách farieb v prírode a počasia

Hovoríme o živote zvierat v zimnom období

Poznávame pranostiky,  zvyky a obyčaje v jednotlivých ročných obdobiach

Učíme sa orientovať  v kalendári

Dodržujeme pravidlá správania sa v prírode

Púšťame si šarkany

 

Zbierame gaštany

 

Pripravujeme besiedku  pre rodičov

 

Pripravujeme výstavu prác

 

 

Pozorujeme okolitú  prírodu

Učíme sa básničky a piesne s tematikou prírody, dramatizujeme rozprávky

Využívame výtvarné techniky, pracujeme s prírodnými materiálmi

Poznávame kvety, rastliny a stromy v okolitej prírode

 

Poznávame   živočíchy žijúce v okolí 

 

Staráme sa o izbové kvety

 

 

Pripravujeme výstavu prác

Využívame encyklopédie, odbornú literatúru, vyhľadávame na internete

Používame rôzne  výtvarné techniky

Skúšame  jednoduché pokusy

 

Besedujeme o dôležitosti vody a vzduchu v živote človeka

 

Rozpoznávame nerasty

 

Zoznamujeme sa s vesmírom a slnečnou sústavou

Pracujeme na spoločnom projekte

 

 

Pri vychádzkach  pozorujeme čistotu a úpravu okolia (napr. triedenie odpadu, čistota trávnikov)

Pomáhame pri upratovaní svojho bydliska, okolia ŠKD, triedime odpad , šetríme vodou a elektrinou

 

Besedujme o tom , čo  do prírody nepatrí

 

Zbierame námety čo by sa dalo zlepšiť v životnom prostredí nášho mesta

 

Besedujeme o tom ako človek škodí alebo čím môže pomáhať  životnému prostrediu

Besedujeme s ochrancom prírody

 

Zbierame papier

 

 

 

Tvoríme projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telovýchovná oblasť

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

 

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Vyhľadávame  informácie o ľudskom tele v encyklopédiách, pohybové

hry, loptové hry, hry s náčiním, súťaže družstiev

 

Besedujeme o chorobách a úrazoch- pri hrách, športovaní , pri vstupovaní  a prechádzaní cez vozovku

Zúčastňujeme sa zdravotníckej súťaže

Besedujeme s lekárom

Celoklubové športové súťaže

Chodíme na  vychádzky , športujeme na ihrisku a v telocvični

Pravidelným pohybom a športovými aktivitami pestovať zdravý životný štýl

a napomáhať tak predchádzaniu obezity a civilizačných chorôb

 

Besedujeme o starostlivosti  o zdravie, o dennom a  pitnom  režime, otužovaní, zdravej výžive , o predchádzaní úrazov

Besedujeme o  návykových látkach  (alkohol, fajčenie, drogy)

Nacvičujeme modelové  situácie – ako povedať nie

Precvičujeme zásady bezpečného správania v priebehu dňa , pri hrách a športovaní

Zúčastňujeme sa športového popoludnia

Zhotovujeme výtvarné práce s témou ochrany zdravia

Zostavujeme jedálny lístok zdravej výživy

Zdravá desiata a olovrant

 

 

 

Upevňujeme návyky na hygienické a seba obslužné činnosti

 

Besedujeme o dôležitých  osobných hygienických  a seba obslužných návykoch

Dodržujeme hygienické návyky pri prechladnutí a nádche

Besedujeme so zdravotnou sestrou

Zoznamujeme sa zo zásadami prvej pomoci

Využívame dramatizáciu a modelové situácie

 

Precvičujeme si poskytovanie prvej pomoci

 

Zúčastňujeme sa zdravotníckej súťaže

 

PRILOHA č. 2

 

Príklad realizácie výchovného programu v celku „ Človek a hodnoty „

 

Obsahový

Štandard

Výkonový

Štandard

Cieľ

Počet

VVČ

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v oddelení

Kultivovať schopnosť spolupráce

4

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať  úctu k rodičom , starším a ostatným ľuďom

Rozvíjať úctu k rodičom a ostatným ľuďom

3

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, vychádzanie s ostatným bez násilia

Rozlišovať kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa

Uplatňovať kultúrne správanie

Pochopiť význam kultúrnej komunikácie a kultúrneho presadzovania sa

4

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo je diskriminácia, moje práva, tvoje práva, vychádzanie   s ostatnými bez násilia

Rozlišovať dodržiavanie  a porušovanie detských a ľudských práv a základných slobôd

Pochopiť význam dodržiavania detských a ľudských práv

3

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Kultivovať ohľaduplnosť  a  toleranciu

 

3

Poznávacia vychádzka , mestský úrad, primátor, železničná stanica, kaplnka, kino, galéria, ľudové tradície  zvyky, povesti, názvy ulíc miestne noviny, história a dnešok

Prejavovať úctu  ku kultúrnym  hodnotám v meste  a v blízkom okolí

Rozvíjať pozitívny  vzťah ku svojmu mesta

 

4

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete , úspechy slovenských športovcov, umelcov

Prejavovať základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

Rozvíjať vzťah ku svojej vlasti

3

Pozorovanie prírody, vtákov a drobnej zveri, pozorovanie zmien v prírode šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Poznávať základné princípy  ochrany životného prostredia

Pochopiť význam ochrany životného prostredia

3

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie neekologického odpadu

Uplatňovať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Rozvíjať vzťah k ochrane životného prostredia

4