Navigácia

Streda 21. 2. 2018
Počet návštev: 545146

Odkazy

 

cool  Prazdniny_2017-2018.docx                                          

cool Prazdniny_2018-2019.docx                                             

cool Prazdniny_2019-2020.rtf

 

sadTiesnove_linky

enlightenedSkratky_predmetov_UIPS.xlsx                                                                                                                                                         

 

   


 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 

Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.

 

 

 

 

POĎAKOVANIE

Vážení rodičia, živnostníci, podnikatelia, zástupcovia firiem,

Váš príspevok za rok 2016 pre našu organizáciu je 2278 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacej, mimovyučovacej a záujmovej činnosti našich žiakov.


Vedenie ZŠ  a výbor Rodičovského združenie pri ZŠ Blatné Vám za pomoc srdečne ďakuje.

******************************************************************************************************************

V tomto kalendárnom roku máme možnosť opäť získať pre našu základnú školu finančné prostriedky aj vďaka Vašim zaplateným daniam. Vzhľadom na to, že sme v roku 2004 založili občianske združenie "Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné," získali sme možnosť využiť 2% z Vašich zaplatených daní pre našu základnú školu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Týmto Vás chceme opäť požiadať o príspevok z Vašich daní pre našu školu. Tento príspevok použijeme na skvalitnenie výchovy, vzdelávania a záujmovej činnosti našich žiakov. 

 

 

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 Podávate si daňové priznanie sami?

 Postup pre právnické osoby

 

Základná škola, Šarfická 301, 900 82 Blatné

 

 

 

 

 

 

Z á p i s

 

do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Blatné pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok  6. apríla 2018 v budove ZŠ v čase od 15.00  do 18.30 hod.

             K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa  aj doklad o postihnutí.  Záloha na učebné pomôcky pre žiaka 1. ročníka  je 25 €.

 

Naša škola svojim žiakom ponúka:

 

  • odborné vyučovanie,
  • povinné vyučovanie cudzieho jazyka / Aj / od 1. ročníka,
  • vyučovanie informatiky  a práce s PC v kvalitne vybudovanej počítačovej učebni, interaktívne vyučovanie,
  • školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, preventívne akcie v spolupráci CPPPaP a políciou,
  • rôznu záujmovú činnosť, možnosť stravovania, pobyt v školskom klube detí,
  • škola je zapojená do rôznych súťaží a predmetových olympiád,
  • možnosť zapojenia sa do projektov školy – mliečna liga, zdatné deti,  zdravá škola, enviroprojekty ...
  • prihlášku na zápis do 1. ročníka si môžete stiahnuť  na www.zsblatne.edupage.org
  • informácie o škole na:    www.zsblatne.edupage.org

                                               telefónnom čísle 033/6459260 – r. š.

                                                                                  033/6459222 – z. r. š.

Bližšie informácie Vám poskytnú vyučujúce pri zápise.

riaditeľ ZŠ v Blatnom