Navigácia

Pondelok 27. 3. 2017
Počet návštev: 473417

Odkazy

 

cool  prazdniny_2016-2017(1).docx                                                                 

cool Prazdniny_2017-2018.docx                                                                

cool  Prazdniny_2018-2019.docx

 

sadTiesnove_linky

enlightenedSkratky_predmetov_UIPS.xlsx                                                                                                                                                         

 

   


 

Základná škola, Šarfická 301, 900 82 Blatné

 

Z á p i s

do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Blatné pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v piatok  7. apríla 2017 v budove ZŠ v čase od 15.30  do 18.30 hod.

             K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa  aj doklad o postihnutí.  Záloha na učebné pomôcky pre žiaka 1. ročníka  je 20 €.

Naša škola svojim žiakom ponúka:

 

 • odborné vyučovanie,
 • povinné vyučovanie cudzieho jazyka / Aj / od 1. ročníka,
 • vyučovanie informatiky  a práce s PC v kvalitne vybudovanej počítačovej učebni, interaktívne vyučovanie,
 • školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik,
 • rôznu záujmovú činnosť,
 • škola je zapojená do rôznych súťaží a predmetových olympiád,
 • možnosť zapojenia sa do projektov školy – mliečna liga, zdatné deti,  zdravá škola, enviroprojekty ...
 • prihlášku na zápis do 1. ročníka si môžete stiahnuť  na www.zsblatne.edupage.org
 • informácie o škole na:    www.zsblatne.edupage.org   a tel. číslach 033/6459260 – r. š. ,

          033/6459222 – z. r. š.

                                   

Bližšie informácie Vám poskytnú vyučujúce pri zápise.

riaditeľ ZŠ v Blatnom

     

Základná škola, Šarfická 301, 900 82 Blatné vyhlasuje v šk. roku 2016/2017 1. etapu medzitriednej súťaže v zbere papiera „Marcový zber papiera“
Súťažné kategórie:
Zbierame staré noviny, časopisy, použitý kancelársky papier, reklamné letáky, knihy a zošity bez tvrdého obalu a pod.
Balíky max. do 15 kg previazané špagátom, označené menom žiaka a triedou, môžete priniesť ku veľkokapacitnému kontajneru na školskom dvore v dňoch a časoch:
29.03.2017
7:20 – 7:55
15:45 – 16:45
30.03.2017
31.03.2017


Trieda
s najväčším celkovým množstvom vyzbieraného papiera v kg
Trieda
s najväčším množstvom vyzbieraného papiera v kg na jedného žiaka
Žiak
s najväčším množstvom vyzbieraného papiera v kg z každej triedy
Žiak
s najväčším množstvom vyzbieraného papiera v kg zo všetkých žiakov
Vyhodnotenie súťaže:
celkové za celý šk. rok bude v mesiaci jún
(priebežné výsledky vždy po ukončení „mesačného zberu“ )
Ceny:
nechajte sa prekvapiť
Do súťaže sa môžu zapojiť aj občania obce, stačí osloviť našich žiakov a ponúknuť im Váš papier vhodný do zberu.
Medzitriedna súťaž pokračuje v mesačných alebo dvojmesačných intervaloch počas celého šk. roka 2016/2017

 

 

 


 

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 

Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.

 

 

 

 

 
 

V tomto kalendárnom roku máme možnosť opäť získať pre našu základnú školu finančné prostriedky aj vďaka Vašim zaplateným daniam. Vzhľadom na to, že sme v roku 2004 založili občianske združenie "Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné," získali sme možnosť využiť 2% z Vašich zaplatených daní pre našu základnú školu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Týmto Vás chceme opäť požiadať o príspevok z Vašich daní pre našu školu. Tento príspevok použijeme na skvalitnenie výchovy, vzdelávania a záujmovej činnosti našich žiakov. 

 

 

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Blatné, 900 82, Štarfická 301
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Blatné, 900 82, Šarfická 301/35
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.